Van Watervlietstraat 65
2274 JX Voorburg

+31 (0)70 38 63 972
info@hergenschuringa.nl

menu
 

Privacyverklaring
Hergen Schuringa Mindfulness

Deze verklaring is van toepassing op alle door Hergen Schuringa Mindfulness geleverde producten en diensten.
Hergen Schuringa Mindfulness is gevestigd op van Watervlietstraat 65, 2274 JX Voorburg. Zij wordt vertegenwoordigd door Hergen Schuringa en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U heeft recht op het zorgvuldig verwerken van uw (persoonlijke) gegevens. Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus en U kunt er op vertrouwen dat ik uw gegevens met respect en zorg behandel. Ik handel conform de professionele richtlijnen en beroepscodes, en conform de wetgeving AVG die per 25 mei 2018 ingaat.
Ik vind dat u hoort te weten welke gegevens ik verzamel, waar ik deze gegevens voor gebruik, en dat u er inzage in kunt krijgen.

Wanneer leg ik gegevens van u vast?

Als u een offerte aanvraagt, zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, als u een product of een dienst koopt (bijvoorbeeld zich inschrijft voor een training), en als u een intakegesprek heeft.

Welke gegevens leg ik vast?

Er worden alleen gegevens verwerkt die u zelf aan mij geeft en die ik nodig heb voor de dienstverlening aan u, en in beperkte mate voor promotie- en marketingdoeleinden, in verhouding met de dienstverlening van Hergen Schuringa Mindfulness. Ik kan persoonsgegevens van u vastleggen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, product- en dienstvoorkeuren.
Wanneer u zich aanmeldt voor een training waar een intake onderdeel van uitmaakt, dan wordt geregistreerd wat uw klachten en leefomstandigheden zijn, en het doel van deelname. Deze gegevens zijn van belang voor het juist indelen in de juiste groep (indicatie) en afstemmen van de begeleiding van de trainer.
Daarnaast kan het gaan om cookies: zie de tekst over cookies aan het einde van dit document.

Ik kan uw gegevens alleen voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Ik kan uw gegevens gebruiken voor:

  • Het accepteren van uw deelname aan/indiceren voor een training of workshop.
  • Het leggen van contact.
  • Het geven van de training en het afstemmen van de begeleiding op uw behoeftes.
  • Analyses om de dienstverlening te verbeteren.
  • Het controleren van betalingen.
  • Marketing en promotie: ik kan uw gegevens gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven (wanneer u hiervoor expliciet toestemming geeft), het doen van specifieke aanbiedingen, marketingberichten. Hiervoor kan ik gebruik maken van email of nieuwsbrief.
  • Het maken van een offerte.
  • Het maken van een factuur.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Hergen Schuringa Mindfulness gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Hergen Schuringa Mindfulness zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Samenwerking met andere partijen

Hergen Schuringa Mindfulness deelt uw gegevens niet met derden voor de doeleinden van die derden.
Hergen Schuringa Mindfulness verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze niet voor de doeleinden van derden.
Hergen Schuringa Mindfulness deelt gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Ik werk alleen met andere partijen samen om de dienstverlening te bevorderen: zoals een bank voor het verwerken van betalingen en een bedrijf voor mijn administratie. Deze derden verwerken alleen gegevens voor zover dat voor de dienstverlening nodig is en conform de actuele wetgeving. Met deze partijen zijn/worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek:

Zie de cookieverklaring.

Recht op inzage en correctie van de gegevens

U heeft recht op inzage
U kunt mij schriftelijk of digitaal om inzage verzoeken, onder vermelding van uw naam, telefoonnummer en uw adres. U dient hierbij een kopie van uw paspoort of rijbewijs mee te sturen zodat ik uw identiteit kan verifiëren. U kunt bij de Rijksoverheid lezen hoe u dit veilig kunt doen, zie Een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs.

U heeft recht op correctie
Wanneer er onjuistheden, onvolledigheden of onwettigheden in uw gegevens zitten, kunt u deze schriftelijk of digitaal laten corrigeren: hiervoor stuurt u een brief als hierboven omschreven.
Ik beantwoord uw brief binnen maximaal 1 maand. Mijn postadres is van Watervlietstraat 65, 2274 JX Voorburg.

Portabiliteit

Uw gegevens kunt u opvragen om over te dragen aan een andere partij bijvoorbeeld een andere trainer of coach.

Bewaartermijn van uw gegevens

Hergen Schuringa Mindfulness bewaart uw persoonsgegevens:

  • Niet langer dan wettelijk toegestaan
  • Niet langer dan nodig is om dat te doen waarvoor ik de persoonsgegevens heb opgeslagen

Beveiliging

Hergen Schuringa Mindfulness hecht aan en zorgt voor beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Hergen Schuringa Mindfulness heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Hergen Schuringa Mindfulness toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Hergen Schuringa Mindfulness gebruik maakt van de diensten van derden, zal Hergen Schuringa Mindfulness in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan alstublieft contact op.

Contactpersoon en verantwoordelijke voor het privacybeleid

Hergen Schuringa, info@hergenschuringa.nl

24 mei 2018, Voorburg In overeenstemming met de wet AVG die ingaat op 25/05/2018